Gmina Ciechanowiec dostanie dofinansowanie na budowę kanalizacji
09.05.2012.

Gmina Ciechanowiec dostanie dofinansowanie na budowę kanalizacji

 fot. arch. MPI

Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu" złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, po ocenie formalnej znalazł się na drugim miejscu wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków o dofinansowanie. 
 
Przedmiotem projektu jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z budową jej elementów, takich jak kolektor sanitarny oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. W projekcie znalazły się prace już zrealizowane, trwające i przewidziane na przyszłość, w trzech etapach:

- ETAP I – przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową kolektora deszczowego na ul. Wspólnej;

- ETAP II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej, Przechodniej, Szkolnej i Placu Odrodzenia oraz wodociągowej w ul. Przechodniej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej, Sienkiewicza, Ogrodowej, Parkowej, Wińskiej, Długiej, Szerokiej i Wąskiej;

- ETAP III – przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu.

W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększony procent zwodociągowania i skanalizowania Gminy Ciechanowiec, poprawiony stan techniczny sieci kanalizacyjnej, poprawiona gospodarka ściekowa, a co za tym idzie poprawią się warunki życia mieszkańców oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększy się o około 800 osób.

Ogólna wartość projektu wynosi 6 809 692, 25 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 788 238, 39 zł, czyli 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu rozpoczęła się 10 sierpnia 2009, a zakończenie przewidywane jest na 31 października 2013 roku.