Kosior, parsk, sierzp... promocja słownika prof. Ireny Maryniakowej
01.05.2012.

Kosior, parsk, sierzp... czyli „Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu”  

 fot. Z. Poniatowski MPI

Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wraz z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów, zorganizował autorskie spotkanie, powiązane z promocją książki „Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu” prof. Ireny Maryniakowej. W spotkaniach autorce „Słownika…” towarzyszyła dyrektor ŁTN im. Wagów Elżbieta Żegalska.

Wydany w 2011 roku przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów „Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu” zawiera zebrane przez autorkę wyrazy charakterystyczne dla tego regionu, wyjaśnia ich znaczenie, podaje warianty i formy gramatyczne. Prof. Irena Maryniakowa we wstępie do „Słownika…” napisała: Zapisy, które stanowią podstawę opracowanego słownika pochodzą z ostatniej ćwierci XX i początku XXI wieku. (…) Materiał zapisywałam osobiście. Jestem ciechanowiecczanką z urodzenia, związaną z tym terenem rodzinnie i z wyboru – przywiązania. W pewnym momencie zaobserwowałam szybko zachodzące zmiany w języku, zaczęłam zapisywać wszystko, co odbiegało od polszczyzny literackiej, zapisywałam słuchając dzieci, ich rodziców i dziadków – ludzi w różnym wieku.

Jako pierwsi historii zbierania materiału leksykograficznego i powstania "Słownika..." wysłuchali uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. W czasie zaimprowizowanego konkursu ci, którzy potrafili odpowiedzieć, co to jest parsk czy jak nazywało się narzędzie do wygarniania węgli z pieca chlebowego, mieli okazję zdobycia książki z autografem prof. Maryniakowej.

Drugie, popołudniowe spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego zgromadziło osoby pamiętające jeszcze wiele nieznanych już młodszemu pokoleniu określeń ze słownika. Autorka zachęcała do zapamiętywania i zapisywania dawnego i gwarowego słownictwa używanego w Ciechanowcu i okolicach, gdyż wraz z upowszechnieniem szkolnictwa i rozwojem radia i telewizji, bardzo szybko ono zanika na rzecz języka ogólnopolskiego. Jednym z przykładów, jakie podała prof. Maryniakowa, jest brak w słowniku określeń poszczególnych części maglownicy. Nie można odnaleźć w tej chwili osób, które byłyby w stanie podać te nazwy, z którymi autorka wcześniej się nie zetknęła.

Na zakończenie spotkania autorskiego wszyscy obecni otrzymali bezpłatne egzemplarze książki wraz z wpisem i autografem prof. Maryniakowej.

Prof. Irena Maryniakowa zachęca osoby, które zapoznały się już ze słownikiem, do zgłaszania swoich uwag, które chętnie przyjmie z myślą o wydaniu kolejnego, wzbogaconego o nowe wyrażenia słownika dawnej mowy ciechanowieckiej. Informacje i uwagi można także przekazać za pośrednictwem Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, adres e-mail:  redakcja@ciechanowiec.pl.

Irena Cecylia Maryniakowa – urodzona w Ciechanowcu, jest profesorem zwyczajnym, pracuje w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie. Współautorka Wielkiego słownika języka rosyjskiego (współautorstwo z A. Mirowiczem, I. Dulewiczową, I. Grek-Pabisową, t. I-II, s. 1452, osiem wydań, pierwsze: Warszawa-Moskwa 1970). Efekt badań dialektologicznych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego stanowi część leksykalną Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (t. V-X) i tom słowotwórczy (t. IV) , jak również dwa tomy tekstów gwarowych polszczyzny z kresów północno-wschodnich (Polskie teksty gwarowe z obszaru dawnych Kresów północno-wschodnich, współautorstwo z I. Grek-Pabisową, A. Zielińską, Warszawa 1996; Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno-wschodnich, współautorstwo z I. Grek-Pabisową, Warszawa 1999). Rezultatem zainteresowań rosyjską gwarą staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce są dwie książki (Imiesłowy w rosyjskiej gwarze starowierców mieszkających w Polsce, Wrocław 1976; Funkcje składniowe bezokolicznika w gwarze pskowskiej i w gwarze Rosjan-starowierców mieszkających w Polsce. (Studium porównawcze), Wrocław 1982) oraz słownik (współautorstwo z I. Grek-Pabisową, Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce, Wrocław 1980), a także kilkanaście artykułów.

          Więcej zdjęć...

Kosior, parsk, sierzp... czyli „Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu”

fot. Z. Poniatowski MPI