buy medication online
Klauzula informacyjna monitoring Drukuj
 
KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu jest: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Mostowa 6, 18-230 Ciechanowiec, reprezentowany przez Dyrektora COKiS.
 
2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie monitoringu Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu – Wiśniewska Dorota, za pomocą adresu e-mail: iod@ciechanowiec.pl, lub tel. 86 277 11 45 w 35.
 
3. Administrator danych osobowych – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 1 i 2 lit. a), b) i g) RODO) wyłącznie dla celów zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – pracowników i klientów na terenie siedziby COKiS (na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) oraz w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 
4. Administrator danych osobowych przetwarza dane w ściśle określonym minimalnym zakresie niezbędnym do osiągniecia celów, dla których zostały zebrane. Dane są przechowywane przez okres nieprzekraczający 90 dni od dnia nagrania. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane.
 
5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony pkt. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 
6. Monitoring obejmuje wejścia do budynku COKiS, korytarz oraz teren dookoła budynku.
 
7. Pracownik przeglądający zapisy zobowiązany jest do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
11. Administrator danych osobowych nie stosuje wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl