buy medication online
 
Pierwsze pieniądze dla LGD "Kraina Bobra" Drukuj
13.07.2009.

         

Pierwsze pieniądze dla LGD "Kraina Bobra"
 
 Pierwsze pieniądze dla LGD "Kraina Bobra" 
  Logo PODR 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Kraina Bobra” jako nowe partnerstwo publiczno-prywatne funkcjonujące w ramach Programu LEADER opracowało Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na której realizację w okresie 2009-2013 otrzyma kwotę ok. 8 mln zł. Terenem działania partnerstwa jest obszar 10 gmin województwa podlaskiego, które są jego członkami tj. Miasto Brańsk i gminy: Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew Osada, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie. 

Pierwszymi środkami, którymi stowarzyszenie będzie mogło dysponować są pieniądze zdobyte na projekt pt. „AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW SPOSOBEM NA ROZWÓJ MAŁYCH OJCZYZN” z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009 r. Jest to ok. 40 tys. złotych.

Projekt ma na celu aktywizację społeczności z terenu działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kraina Bobra”. Przybliżenie zasad partnerstwa trójsektorowego i polskiego modelu ekonomii społecznej oraz upowszechnianie zasad wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez realizację 10 szkoleń dla 150 osób, warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności interpersonalnych dla wyłonionej grupy 10 animatorów społeczności lokalnej, wyjazd studyjny: animatorów, administracji projektu, organów LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna) dla 16 osób. Ponadto zostanie utworzony punkt konsultacyjny, w którym przewidujemy udział 350 osób zamieszkujących obszar działania LGD. 

W lipcu nastąpi rekrutacja beneficjentów do projektu – 15 osób z każdej gminy. Do projektu rekrutować się będą: członkowie LGD, przedstawiciele organizacji pozarządowych i sektora gospodarczego zainteresowanych partnerstwem publiczno-prywatnym. Za rekrutację odpowiedzialny jest Wójt danej gminy i koordynatorzy projektu przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego ww. szkolenia zostaną przeprowadzone w lipcu, sierpniu i wrześniu. 

Będzie to 10 szkoleń 6 godzinnych na poszczególnych gminach o następującej tematyce:

1.Upowszechnianie partnerstwa trójsektorowego poprzez omówienie:
- jego idei i zasad z podaniem konkretnych przykładów działania w kraju i za granicą
- siedmiu podstawowych zasad w Programie LEADER (terytorialność, oddolność, integralność, partnerstwo, samodzielne zarządzanie, innowacyjność, współpraca)
- powstawanie LGD „Kraina Bobra”
- korzyści wynikających ze wspólnego działania.

2. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju
- opis przedsięwzięć przewidzianych strategią dla danego terytorium,
- procedura naboru wniosków (dot. małych projektów, odnowy i rozwoju wsi, tworzenia (mikroprzedsiębiorstw, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej) o dofinansowanie
(terminy, warunki, zasady).

3. Możliwości pozyskiwania środków finansowych w nowopowstałej instytucji grantodawczej:
- przedsięwzięcia LSR w kontekście założonych finansów,
- procedura naboru wniosków o dofinansowanie skierowanych do LGD (ocena zgodności administracyjnej oraz kwalifikowalności, ocena jakościowa, sprawozdanie z oceny, podejmowanie decyzji).

4. Możliwości korzystania LGD i organizacji pozarządowych z innych programów wdrażanych na obszarze LSR.

Po zakończeniu szkoleń gminnych każdy z uczestników wypełni ankietę ewaluacyjno – kwalifikacyjną. Na podstawie tej ankiety 1 osoba, z każdego 6-godzinnego szkolenia, zostanie wyłoniona na szkolenie podnoszenia umiejętności interpersonalnych i wyjazd studyjny do trzech LGD w kraju. 

Szkolenie z zakresu podnoszenia umiejętności interpersonalnych kierujemy do wyłonionych 10 osób. Obejmie ono następującą tematykę:
- predyspozycje indywidualne uczestników,
- komunikację werbalną i niewerbalną,
- psychospołeczne uwarunkowania stresu,
- aktywność w relacjach z innymi,
- zdrowie psychiczne i rozwój osobisty.

Celem zajęć warsztatowych będzie:
- wzmocnienie poczucia własnej wartości,
- pogłębienie relacji interpersonalnych przez właściwą komunikację,
- wypracowanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem oraz konstruktywnego dbania o jakość życia
Zakończone zostanie ankietą ewaluacyjną.

Na wyjazd studyjny do grupy 10 osób po zakończonych warsztatach interpersonalnych dołączą 3 osoby zarządzające projektem i 3 osoby z organów LGD (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej).

We wrześniu odbędzie się wyjazd studyjny do trzech LGD. Będą to partnerstwa z woj. podlaskiego, centralnej i południowej Polski. Wybrane LGD będą partnerstwami doświadczonymi, które realizowały Schemat I i Schemat II w Programie LEADER+ oraz legitymują się dobrą współpracą z podobnymi partnerami w kraju i za granicą.

Punkt konsultacyjny będzie zlokalizowany w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w pokoju nr 29. W punkcie tym informacji z zakresu partnerstwa trójsektorowego, roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, szczegółowej procedury zakładania stowarzyszeń, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju udzielać będą doświadczeni doradcy. Nieodzownymi narzędziami pracy, w punkcie, będą materiały dydaktyczne przygotowane na użytek projektu, Lokalna Strategia Rozwoju, na płytach CD, szereg publikacji wykorzystywanych w pracy doradczej i społecznej oraz portale internetowe ogólnodostępne.

Do realizacji zadania przewidziany jest zakup laptopa, rzutnika multimedialnego, tablicy flipchart i niezbędnych materiałów biurowych do szkoleń, warsztatów i prowadzenia punktu konsultacyjnego. Uczestnicy szkoleń będą podjęci kawą, herbatą i ciasteczkami w tzw. przerwach kawowych i wyposażeni w materiały szkoleniowe.
Na użytek projektu zostanie wydana specjalna broszura o nakładzie 500 egzemplarzy będąca kolorowym streszczeniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Realizacja projektu zakłada osiągnięcie następujących rezultatów twardych:
- przeszkolenie 150 mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD „Kraina Bobra”
- świadczenie poradnictwa dla 350 osób w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjnego
- wykształcenie 10 animatorów lokalnych
- organizacja wyjazdu studyjnego dla 16 os.
- wydanie materiałów dydaktycznych /500 egzemplarzy/ w formie publikacji nt. Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
- rozpowszechnienie 200 CD nt. Lokalnej Strategii Rozwoju
- zapoznanie się 1000 osób z publikacją Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” za pośrednictwem stron internetowych Wnioskodawcy i partnera.

Ponadto przewidujemy następujące „miękkie” rezultaty projektu:
- 80% uczestników podczas szkoleń zwiększy swoją aktywność i zaangażowanie w działalność lokalną
- 80% uczestników podczas wyjazdu studyjnego zapozna się z przykładowymi działaniami LGD w zakresie aplikowania o środki finansowe
- 80% zadeklaruje większą otwartą współpracę między podmiotami wchodzącymi w skład LGD
- 80% będzie zmotywowanych do udziału w innych formach szkoleniowych

Wymienione rezultaty bezpośrednio wpłyną na osiągnięcie celów szczegółowych projektu.
Wartością dodaną projektu będzie zmobilizowanie mieszkańców do podejmowania działalności społecznej i gospodarczej. 
                                                                            

 Józef Wyszyński
Koordynator projektu

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl