buy medication online
 
Podsumowanie drugiego roku kadencji Drukuj
22.03.2009.


    Drodzy mieszkańcy gminy Ciechanowiec.

Minął pracowity rok 2008, który w naszej gminie stał pod znakiem inwestycji sportowych, dużego napływu środków zewnętrznych, przygotowywania projektów pod przyszłe inwestycje, 100-lecia OSP w Ciechanowcu, zmagań o przetrwanie szpitala i huraganu, który przeszedł przez naszą gminę 16 sierpnia.

Mimo, że fundusze unijne ruszyły dopiero pod koniec roku, nie czekaliśmy na nie bezczynnie. Od początku roku zdobywaliśmy środki finansowe z różnych innych źródeł.

Podsumowanie drugiego roku kadencjiNajwięcej udało się nam pozyskać na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”.  Jako jedyna gmina uzyskaliśmy na ten cel dotację w wysokości 1 mln zł ponieważ do standardowego montażu finansowego 333 tys. zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki i 333 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego, jakie otrzymały wszystkie gminy uczestniczące w programie, my dostaliśmy dodatkowe 333 tys. zł od Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego z tytułu huraganu, który przeszedł przez naszą gminę.
   
Kolejna dotacja związana ze sportem to 850 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na budowę długo wyczekiwanej hali sportowej przy gimnazjum. Na halę złożyliśmy też wniosek do unijnego RPO gdzie na liście rankingowej uzyskaliśmy 14 miejsce i czekamy na ostateczną decyzję co do kwoty dofinansowania jakie z tego programu uzyskamy.

Na przebudowę dróg gminnych we wsi Skórzec uzyskaliśmy 943 tys. zł a na ulicę 11 listopada w Ciechanowcu 513 tys. zł z unijnego programu RPO. Na przebudowę gminnej drogi żwirowej na odcinku Dąbczyn – granica gminy, w kierunku na Pełch, otrzymaliśmy 55 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Otrzymaliśmy dotację 100 tys. zł na prowadzenie Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego przy OSP w Ciechanowcu, a na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kozarzach otrzymaliśmy 25 tys. zł oraz kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Fundusz przeznaczył też ponad 8 tys. zł na utylizację odpadów azbestowych powstałych na skutek sierpniowego huraganu.

Nasza gmina otrzymała też dotację unijną w kwocie 275 tys. zł z programu Kapitał Ludzki na kontynuację działania Klubów Przedszkolaka przy szkołach podstawowych w Łempicach i Radziszewie Starym.
   
Oprócz tego były jeszcze inne mniejsze dotacje z różnych źródeł na zakup sprzętu komputerowego i monitorującego do szkół i do Urzędu Miejskiego.

Nie wszystkie te dotacje były wykorzystane w całości w minionym roku. Część z nich otrzymaliśmy dopiero w grudniu i wykorzystane zostaną w roku 2009.

Ogólne zadłużenie naszej gminy zmniejszyło się w minionym roku z 4 mln 615 tys. zł na początku roku do kwoty 4 mln 168 tys. zł na dzień 31 grudnia 2008.

Podsumowanie drugiego roku kadencjiGłówną inwestycją roku 2008 okazał się kompleks boisk „Orlik” przy gimnazjum, który w całości kosztował około 1mln 108 tys. zł, ale tylko 109 tys. zł poszło na ten cel z kasy gminy. W dniu, w którym z placu budowy zeszli wykonawcy „Orlika” rozpoczęła się budowa pełno-wymiarowej hali sportowej przy gimnazjum. W wyniku przetargu przewidywany koszt jej budowy spadł z 3mln 300 tys. zł do 2mln 700 tys. zł i do końca roku zrealizowano już prace na sumę ponad 860 tys. zł.

Mimo, że poprzedni Zarząd Województwa wykreślił z inwestycji przewidywanych na 2008 rok dokończenie remontu ulicy Mickiewicza to dzięki długotrwałym staraniom i życzliwości obecnego Zarządu późną wiosną powróciła ona do wojewódzkich planów inwestycyjnych i została ukończona jeszcze przed nadciągnięciem jesiennych słot. Całkowity koszt tegorocznej inwestycji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na ul. Mickiewicza wyniósł około 2 mln 600 tys. zł, przy czym udział gminy wyniósł 35 tys. zł.
   
Na drogach powiatowych nic w tym roku się nie działo i mimo, że zarezerwowaliśmy w budżecie środki na wspólne inwestycje, w sierpniu przyszła oficjalna odpowiedź starosty, że w 2008 roku nie przewiduje się inwestycji na drogach powiatowych w gminie Ciechanowiec. W roku 2009 ma być inaczej. Starostwo obiecuje wspólne inwestycje na naszym terenie.

Podsumowanie drugiego roku kadencjiW 2008 roku zrealizowano kilka inwestycji drogowych na drogach i ulicach gminnych: wybudowano drogę żwirową na odcinku Dąbczyn – granica gminy o łącznej wartości około 250 tys. zł, w Kozarzach wykonano na 2 odcinkach nawierzchnię z płyt betonowych, w Ciechanowcu na ulicach Szerokiej i Wąskiej wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego. Oprócz dróg w 2008 roku rozpoczęto budowę przyłącza wodociągowego do gospodarstw w miejscowości Kosiorki-Kolonia.

Podsumowując - tegoroczne zadania inwestycyjne w naszej gminie kosztowały 2 662 881,96 zł, w tym wkład własny gminy wyniósł 810 770,96 zł, a zdobyte na te cele zewnętrzne środki finansowe wyniosły 1 852 111 zł.

Przez cały rok prowadzone były prace remontowe na drogach gminnych: żwirowano drogi gminne w Przybyszynie, Łempicach, Sawczynie, Kułakach i Nowodworach.

Podsumowanie drugiego roku kadencjiDokończony został remont zewnętrzny budynku Urzędu Miejskiego. W mijającym roku zmieniony został dach i dokończona elewacja. Kontynuowano remont w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu - wymieniono 129 okien za 166 216 zł, część posadzki na I piętrze budynku (12 478 zł), pomalowano 3 klatki schodowe (21 969 zł), 4 sale lekcyjne i korytarz na parterze.  Remontowano dach byłej szkoły w Wojtkowicach Starych, wymieniono pokrycie dachowe na remizie OSP w Winnie-Chrołach; przeprowadzono remont całego wnętrza remizy OSP w Ciechanowcu; remontowano fragment elewacji gimnazjum oraz korytarza i sali komputerowej w Społecznej Szkole Podstawowej w Kocach-Schabach. Wymienione zostały też okna w szkołach podstawowych w Łempicach i w Radziszewie Starym oraz w przedszkolu w Ciechanowcu. W budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza odnowiono elewację, wyremontowano wodociąg i doprowadzono kanalizację.
   
Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na lata następne. W tym celu opracowano lub rozpoczęto opracowywanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych: na odcinku Winna-Poświętna – Koce-Basie, we wsiach Radziszewo-Sobiechowo, Tworkowice, Koce-Piskuły, Czaje-Bagno, oraz w Ciechanowcu - ul. Kościuszki od ul. 11 listopada do ul. Mickiewicza, pl. Jana Pawła II, przebudowę kolektora sanitarnego i deszczowego na ul. Wspólnej, budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mogilnej, Ralkowej, Polnej i Uszyńskiej, przebudowę i rozbudowę budynku byłej synagogi, a także na budowę oświetlenia ulicznego w Nowodworach. Przygotowano koncepcję przebiegu drogi na odcinku Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka oraz koncepcję budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Wierzbowej i Spółdzielczej. Koszt opracowań dokumentacji technicznej (323 700 zł) gmina pokryła z dochodów własnych.
   
Zajmowaliśmy się sprawami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska - zlikwidowano trzy największe dzikie wysypiska śmieci w Winnie-Wypychach, Skórcu i Kocach-Basiach, gdzie zebrano 621 ton śmieci na kwotę ponad 72 tysięcy złotych. Z dachów domów uszkodzonych w czasie wichury, która nawiedziła naszą gminę 16 sierpnia, usunięto 23 tony azbestu. Ogółem odebrano azbest z 19 gospodarstw.
   
W minionym roku spadło w naszej gminie bezrobocie, którego stopa procentowa zmniejszyła się z 7.4% na koniec 2007 do 6.7% na dzień 31 grudnia 2008. Faktycznie oznacza to, że liczba osób bezrobotnych spadła w tym czasie z 377 (w tym 163 kobiety) do 330 (w tym 147 kobiet).
   
Jednymi z najważniejszych problemów w roku 2008 były sprawy związane z opieką zdrowotną. Z dniem 29 lutego 2008 roku zakończyło działalność ambulatorium przy Pogotowiu Ratunkowym w Ciechanowcu i od 1 marca nocną i świąteczną opiekę nad mieszkańcami Ciechanowca sprawuje ambulatorium przy Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. Przychodnia Lekarska “Medyk” uruchomiła w maju ”Punkt wykonywania iniekcji” popołudniami i w dni wolne od pracy, a w połowie roku rozpoczęła działalność nowa Przychodnia Lekarska "Nasze Zdrowie".
   
Pracujący od 2007 roku „Zespół do spraw monitorowania sytuacji Szpitala w Ciechanowcu” przedstawił w maju wyniki swoich działań i postulował przejęcie nieruchomości przy pl. ks. Kluka przez samorząd gminy. W październiku, na sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Starosta Wysokomazowiecki zadeklarował przekazanie budynku i całego wyposażenia, jeśli tylko Gmina Ciechanowiec postanowi podjąć się prowadzenia szpitala. Na grudniowej sesji Burmistrz zapoznał Radę Miejską z wynikami rozmów na temat przyszłości szpitala i możliwością zorganizowania, bez likwidacji dotychczasowej działalności, oddziału tzw. chirurgii jednodniowej oraz oddziału przypadków nagłych (ostrego dyżuru). Rada Miejska wyraziła wolę niezwłocznego przejęcia jednostki Szpitala w Ciechanowcu w całości jako nieruchomości i jako struktury organizacyjnej oraz sprzeciwiła się decyzji Rady Powiatu o przeznaczeniu budynku, w którym znajduje się laboratorium, na dom pogrzebowy.


Podsumowanie drugiego roku kadencjiOdnowiony został pomnik na mogile Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej w Pobikrach i tablice na Pomniku Nieznanego Żołnierza przy ul. Sienkiewicza. Zrealizowaliśmy zapisy umowy zawartej z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie - odtworzyliśmy granice Cmentarza Żydowskiego, wykonaliśmy ogrodzenie oraz umieściliśmy na budynku synagogi tablicę upamiętniającą żydowskich mieszkańców Ciechanowca w zamian za co odzyskaliśmy budynki dawnego kina i synagogi oraz zrzeczenie się roszczeń gminy żydowskiej do 10 innych nieruchomości w tym Łaźni przy ulicy Wspólnej.

Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie projektu „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec”, „Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec do roku 2020”, „Planu Odnowy Miejscowości Ciechanowiec” i „Planu Odnowy Miejscowości Radziszewo-Króle”.

Urząd Miejski w Ciechanowcu wraz z gimnazjum i szkołami podstawowymi z naszej gminy rozpoczął zbiórkę książek dla polskiej Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach na Litwie. Dotychczas udało się dostarczyć do Miednik ok. 1400 książek, które zawieźli sołtysi, radni i pracownicy Urzędu Miejskiego, ale akcja nie została zakończona i zbiórka trwa nieprzerwanie.

    Szanowni Państwo.

Podsumowanie drugiego roku kadencjiOsiągnięcia w wykorzystaniu unijnych pieniędzy w poprzednich latach zostały docenione na forum ogólnopolskim i Gmina Ciechanowiec została laureatem rankingu Gazety Prawnej “Europejska Gmina, Europejskie miasto”, a członkowie Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wizytowali dwa projekty zrealizowane w naszej gminie - modernizację Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnie-Poświętnej oraz rewaloryzację zabytkowych obiektów oficyny i wozowni w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Członkowie Forum Urzędników Europejskich, które działa przy Podlaskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej spotkali się w Ciechanowcu na szkoleniu „Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski”.

    Drodzy mieszkańcy.

Nasza gmina włączyła się aktywnie w działania innych instytucji i organizacji, które mają wpływ na jakość życia w naszej gminie. W 2008 roku dofinansowaliśmy (5 000 zł) zakup sprzętu ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, zakup (10 500 zł) sprzętu teleinformatycznego do ciechanowieckiego Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz remont sanitariatów w budynku Policji w Ciechanowcu (34 999 zł). Zakupiony został zestaw do ratownictwa drogowego “LUKAS” i zestaw medyczny do ratownictwa drogowego dla OSP w Pobikrach, zakupiono samochód gaśniczy „Volvo” dla OSP w Kozarzach (75 tys. z budżetu gminy), a OSP w Bujence otrzymała gaśniczego „Jelcza” przekazanego przez jednostkę w Ciechanowcu. Z pomocą dotacji zakupiono urządzenia rejestrujące monitoring wizyjny w Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkole Podstawowej im. M. Kopernika oraz zmywarkę z wyparzaczem dla tej ostatniej.

Inne sprawy absorbujące naszą uwagę w ubiegłym roku to propozycja przeprowadzenia gazyfikacji Ciechanowca; propozycja wybudowania w Ciechanowcu Termalnego Parku Wodnego z kompleksem hotelowym, jeśli po przeprowadzeniu badań zasobów wód geotermalnych inwestycja będzie opłacalna; włączenie się w prace Urzędu Marszałkowskiego nad projektem powszechnego (w woj. podlaskim) Internetu; czy działania zmierzające do wybudowania w naszej gminie Farmy Wiatrowej.

Urząd Miejski zakupił prawa do dokumentacji technicznej, która pozwala indywidualnym inwestorom na wybudowanie własnymi siłami naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Mieszkańcom gminy chcącym z niej skorzystać, dokumentacja przekazywana jest bezpłatnie.

W szkołach realizowane są różne prozdrowotne i proekologiczne projekty – w gimnazjum konkurs na „Najlepszy Projekt Prozdrowotny i Proekologiczny roku szkolnego 2007/2008–, konferencja klimatyczna pod hasłem „ Ochrona klimatu globalnego – wyzwanie przyszłości konieczność teraźniejszości”; w szkole podstawowej – całoroczna zbiórka zużytych baterii. W tegorocznej edycji kampanii „Sprzątanie świata – Polska - posprzątajmy polskie lasy!” brali udział uczniowie ze wszystkich szkół funkcjonujących w naszej gminie, a Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych „Fare” bezpłatnie wywiozło i składowało ponad 350 worków śmieci, które zebrały dzieci.

     Drodzy mieszkańcy.


Podsumowanie drugiego roku kadencji
Nikt, żaden człowiek, żadne miasto czy gmina, nie może funkcjonować całkowicie samodzielnie, bez współpracy z innymi. Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu nawiązał współpracę  z warszawskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Dorosłym “Ul”, a Gmina Ciechanowiec zgłosiła w tym roku akces do kilku organizacji. 

W styczniu Burmistrz Ciechanowca złożył podpis pod listem intencyjnym o powołaniu Partnerstwa Dorzecza Narwi. W listopadzie Gmina Ciechanowiec przystąpiła do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, a w grudniu Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu naszej gminy do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra”, nad powstaniem której pracowaliśmy wcześniej wraz z przedstawicielami przedsiębiorców, organizacji społecznych i jednostek organizacyjnych samorządów 10 gmin powiatów Wysokomazowieckiego i Bielskiego. Udział w LGD „Kraina Bobra” pozwoli na wykorzystywanie funduszy w ramach Programu Leader.

Kontynuowaliśmy współpracę międzynarodową - na zaproszenie Urzędu Miejskiego przybyła do Ciechanowca 23 osobowa grupa młodzieży z polskiej Szkoły Średniej im. św. Kazimierza z Miednik na Litwie, a w sierpniu przez kilka dni gościliśmy w Ciechanowcu 29 osobową grupę turystów z partnerskiego miasta Rosbach.

Podsumowanie drugiego roku kadencjiDziałania promocyjne nierozłącznie wiążą się z propagowaniem rozwoju turystyki i usług turystycznych na naszym terenie, a turystyka jest przyszłością naszego regionu i naszej gminy. Dlatego Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu przy pomocy Referatu Promocji Urzędu Miejskiego uruchomił w lipcu Punkt Informacji Turystycznej, w którym można uzyskać informacje teleadresowe, informacje o możliwościach noclegowych i gastronomicznych, szlakach turystycznych i pomnikach przyrody, aktualnych wydarzeniach kulturalnych, imprezach i atrakcjach turystycznych oraz zabytkach w Ciechanowcu i regionie oraz zaopatrzyć się w pocztówki, gadżety turystyczne, różnego rodzaju wydawnictwa poświęcone turystyce i historii naszej gminy oraz w pamiątki regionalne.

W sierpniu Gmina Ciechanowiec przystąpiła do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, co pozwoli nam zaistnieć we wszelkich wydawnictwach promocyjnych wydawanych i prezentowanych przez PROT na ogólnopolskich i międzynarodowych targach turystycznych.

Wszelkie pozytywne działania podejmowane przez mieszkańców naszej gminy są propagowane na Miejskim Portalu Internetowym, który w 2008 roku odwiedziło 500 tys. internautów. Było tak też z wydaniem przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu we współpracy z Referatem Promocji Urzędu Miejskiego „Historii Ciechanowca do 1947 roku” autorstwa historyka Norberta Dariusza Tomaszewskiego. 

Rok 2008 to także rok rozwoju współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i wzmożonej działalności tych organizacji. Urząd Miejski ogłosił dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na „prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna-Poświętna” i „prowadzenie działań związanych z dożywianiem najuboższej ludności z terenu Gminy Ciechanowiec”.
   
Dużą aktywnością wykazały się też ciechanowieckie organizacje społeczne. Spośród pięciu w całym powiecie, aż trzy stowarzyszenia na terenie naszej gminy posiadają już status organizacji pożytku publicznego, czyli mogą uzyskiwać 1% podatku przy rozliczeniu rocznym. Szereg naszych organizacji w sposób widoczny rozwijało w minionym roku swoją działalność, której efektem są setki tysięcy złotych pozyskanych środków, pieniądze na kupno mieszkania dla osieroconych dzieci, kajaki nad zalewem, plac zabaw na osiedlu, stypendia dla maturzystów, granty dla szkół i stowarzyszeń, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wystawy, obchody herbertowskie, zajęcia o niepełnosprawności, czy żywność przekazywana potrzebującym.

Podsumowanie drugiego roku kadencji
W 2008 roku odbyły się też bardzo miłe uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – w styczniu 15 parom, które 50-lecie pożycia świętowały w 2007 roku i w listopadzie 24 parom jubilatów z roku 2008. Świętowaliśmy powiększenie grona stulatków o panią Julię Krasowską z Łempic i pana Mariana Łuniewskiego z Ciechanowca.
   
Stulecie istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu, która z tej okazji została uhonorowana najwyższym odznaczeniem przyznawanym jednostkom OSP - Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymała nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ciechanowca oraz we współpracy z Referatem Promocji wydała folder pt. „100-lecie OSP w Ciechanowcu”. Jak co roku COKiS zorganizował tradycyjne "Wianki na Nurcu" i współorganizował IV Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi.

    Drodzy Państwo.

Choć w ostatnich latach oferta zajęć i zawodów sportowych dla mieszkańców preferujących aktywny wypoczynek powiększyła się o tenis stołowy, koszykówkę, kajaki, szachy czy biegi, to nadal wśród mieszkańców naszej gminy najpopularniejszymi dyscyplinami są piłka nożna i siatkówka.

Po raz trzeci odbyły się na ciechanowieckim Stadionie Miejskim – Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjada Powiatu Wysokomazowieckiego w lekkiej atletyce.

Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym w ramach kampanii „Cała Polska Biega” zorganizowała I Bieg Uliczny, w którym uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych: z Hodyszewa, Kuczyna, Łempic i Radziszewa Starego. 

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował II Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza, II Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka, turnieje tenisa stołowego w różnych kategoriach wiekowych i turnieje piłki siatkowej.
Podsumowanie drugiego roku kadencjiPod egidą COKiS-u działały cztery grupy piłkarskie – we wrześniu powstała grupa żaków, a istniejące wcześniej drużyny juniorów, trampkarzy i seniorów brały udział w rozgrywkach ligowych. Drużyna seniorów po pierwszym sezonie ligowym 2007/2008 awansowała do A klasy i po zakończeniu rundy jesiennej sezonu 2008/2009 plasuje się w środku tabeli. Trampkarze młodsi zmienili grupę wiekową i po rundzie jesiennej wśród trampkarzy starszych zajmują pierwsze miejsce. Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wysokomazowieckiego w Minipiłce Nożnej. Tradycyjne spotkanie drużyn piłkarskich obu “stron” Ciechanowca odbywające się zawsze 15 sierpnia, już po raz drugi rozgrywane było w dwóch kategoriach wiekowych: do 30 lat i ponad 30 lat. W 2008 roku oba puchary trafiły na lewą stronę Nurca.
   
Trenująca w COKiS amatorska drużyna siatkarska „Old Stars” odnosiła sukcesy we wszystkich rozgrywkach - I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechanowca, II miejsce w IX Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rudka, II miejsce w III Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Mlekovity. Finał Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie „Old Stars” COKiS Ciechanowiec zakończyli na I miejscu, a II miejsce zajęli siatkarze z ZSOiZ Ciechanowiec. Siatkarki ZSOiZ wygrały Powiatową Ligę Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych.
   
Ciechanowiecczanie - zarówno młodzież, jak i dorośli odnosili sukcesy także w innych, niż sportowe, dziedzinach. Na przykład drużyna ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym zajęła I miejsce w powiatowych eliminacjach XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym zajęła I miejsce w diecezjalnym konkursie plastycznym ,,Jan Paweł II w oczach dziecka”, zespół wokalny „Akwarele” działający w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu zajął I miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej w Szepietowie, autor „Historii Ciechanowca” Norbert Dariusz Tomaszewski znalazł się wśród laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie kultury. Marszałek Województwa Podlaskiego docenił też troskę jaką otaczane są w naszej gminie zabytkowe drewniane obiekty przyznając III miejsce w IV Konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego budynkowi mieszkalnemu z 1933 roku w Radziszewie-Królach i wyróżnienie budynkowi mieszkalnemu z lat 20 XX wieku w Trzaskach.
   
       Szanowni Państwo.
   
Staraliśmy się wspomóc dążenia do samokształcenia i poszerzania wiedzy – mieszkańcy naszej gminy mogli wziąć udział w kilku bardzo ważnych szkoleniach. Szkoła Podstawowa w Łempicach we współpracy z Placówką Terenową KRUS w Wysokiem Mazowieckiem szkoliła dzieci, które są najczęstszymi ofiarami wypadków na wsi, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Urząd Miejski w Ciechanowcu, departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zorganizowali dla ciechanowieckich rolników szkolenie wyjazdowe dotyczące nowych możliwości jakie pojawiły się w hodowli bydła mięsnego. W Urzędzie Miejskim odbyły się też szkolenia poświęcone problematyce związanej ze sprzedażą alkoholu i wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe.
   
W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu rozpoczęło działalność Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe (ICEO) umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość. 
  
                                                                         

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl