buy medication online
 
Aktualno?ci
Kolejne dofinansowanie z listy rezerwowej Funduszu Drg Samorz?dowych
Kolejne dofinansowanie z listy rezerwowej Funduszu Dróg Samorz?dowychW zwizku z aktualizacj listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze ?rodków Funduszu Dróg Samorz?dowych, Wojewoda Podlaski poinformowa o przeniesieniu z listy rezerwowej ostatniego zadania z wnioskowanych... »»
 
Dofinansowanie na specjalistyczny sprz?t ratowniczy jednostek OSP
Dofinansowanie na specjalistyczny sprz?t ratowniczy jednostek OSP
Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz ?wi?cki, 3 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci w obecno?ci Ministra Marcina Romanowskiego, podpisa? umow? na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprz?tu ratowniczego dla OSP... »»
 
Nabr ochotnikw do wojskowej s?u?by przygotowawczej
Nabór ochotników do wojskowej s?u?by przygotowawczejWojskowa Komenda Uzupe?nie? w Bielsku Podlaski zaprasza ochotników do s?u?by przygotowawczej. Jeszcze w tym roku mo?na z?o?y? wniosek. Szkolenie to jest ca?kowicie bezp?atne i umo?liwia w przysz?o?ci podj?cie s?u?by zawodowej... »»
 
Kolejny etap realizacji gazoci?gu Polska-Litwa odcinek po?udniowy
Kolejny etap realizacji gazoci?gu Polska-Litwa odcinek po?udniowyOperator Gazoci?gów Przesy?owych GAZ-SYSTEM S.A. rozpocz?? kolejny etap realizacji inwestycji "Budowa mi?dzysystemowego gazoci?gu stanowi?cego po??czenie systemów przesy?owych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej... »»
 
Marianna Radziszewska, najstarsza mieszkanka Gminy sko?czy?a 105 lat
Marianna Radziszewska, najstarsza mieszkanka Gminy sko?czy?a 105 lat
105 lat sko?czy?a Pani Marianna Radziszewska, najstarsza mieszkanka Gminy Ciechanowiec. Z tej okazji Burmistrz Ciechanowca z?o?y? wizyt? jubilatce, wr?czaj?c pami?tkowy dyplom, kwiaty i ?yczenia jeszcze d?ugich lat ?ycia...»»
 
Natalia Panas br?zow? medalistk? Mistrzostw ?wiata w Kickboxingu
Natalia Panas br?zow? medalistk? Mistrzostw ?wiata w Kickboxingu
Pochodz?ca z Ciechanowca, Natalia Panas zdoby?a br?zowy medal, reprezentuj?c Polsk? na Mistrzostwach ?wiata w Kickboxingu w tureckiej Antalyi. Zawodniczka startowa?a w formule Kick Light w kategorii +70 kg... »»
 
Wyr?nienie dla dyrektor O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Ciechanowcu
Wyró?nienie dla dyrektor O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Ciechanowcu
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, podzi?kowanie za zaanga?owanie na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i wspierania akcji pobierania krwi odebra?a dyrektor O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Ciechanowcu... »»
 
"Morsy" rozpocz??y sezon k?pielowy
Morsy rozpocz??y sezon k?pielowy
„Morsy” rozpocz??y sezon k?pielowy w Ciechanowcu. Otwarcia sezonu dokona? Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz ?wi?cki. W wydarzeniu oprócz ciechanowieckich morsów wzi??y udzia? kluby z Siemiatycz, Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa...»»
 
Umowy na zadania inwestycyjne zwi?zane z przebudow? drg
Umowy na zadania inwestycyjne zwi?zane z przebudow? drógBurmistrz Ciechanowca podpisa? dwie kolejne umowy na zadania inwestycyjne zwi?zane z przebudow? dróg gminnych dotycz?ce przebudowy ulicy Konopnickiej i dróg Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chro?y... »»
 
Aktywna jesie? ?ycia, projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Aktywna jesie? ?ycia - projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Aktywna jesie? ?ycia - to kolejny projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechanowcu przy wsparciu finansowym Burmistrza Ciechanowca, ze ?rodków finansowych gminy z zakresu zada? publicznych... »»
 
XV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
Sesja Rady Miejskiej
Na XV sesji Rady Miejskiej podj?to uchwa?y w sprawach: zmian w bud?ecie gminy na 2019 rok, okre?lenia szczegó?owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp?acie nale?no?ci pieni??nych, okre?lenia stawek podatku od nieruchomo?ci... »»
 

««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urz?d

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl